Aanmelden van nieuwe leerlingen

De plaatsing van een 4-jarig kind op school

Let op: de onderstaande tekst is gewijzigd en gaat in per schooljaar 2017-2018 vanwege nieuwe richtlijnen vanuit de overheid en het schoolbestuur.

Vooraf
Het is belangrijk voor u als ouder, dat u zich goed kunt (laten) informeren over het onderwijs op onze en andere scholen, zodat u een bewuste keuze kunt maken voor een basisschool voor uw kind. Om teleurstellingen te voorkomen beschrijven wij hier onder de te volgen procedures en werkwijze op De Oase.

Aanmelden
Wij organiseren meerdere informatie ochtenden per schooljaar. Op onze website vindt u alle data. U kunt zich via de website of telefonisch aanmelden voor een van deze ochtenden.
Wij adviseren u niet te lang te wachten met het bijwonen van zo’n ochtend.
Op informatie ochtenden krijgt u een toelichting op ons onderwijs en veel informatie over organisatie en praktische punten.

U kunt uw kind aanmelden met het aanmeldingsformulier dat u op deze ochtend ontvangt.

Wanneer uw kind op het moment van aanmelden de leeftijd van 3 jaar nog niet heeft bereikt, spreken we van een “vooraanmelding”. Als het aantal beschikbare plaatsen voor vooraanmelding al is bereikt, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. U krijgt daarover binnen uiterlijk 6 weken bericht.

Wanneer is uw kind ingeschreven?
Zodra uw kind 3 jaar wordt, zetten wij de vooraanmelding om in een inschrijving. U krijgt dan een mail, waarin wij het leerlingnummer van uw kind vermelden. Uw kind is dan officieel ingeschreven.

Voedingsgebied
Onder voedingsgebied verstaan wij het gebied waar onze leerlingen wonen.
De Oase wil graag een buurtschool zijn. Leerlingen uit Het Zand en Grauwaart krijgen dus voorrang bij plaatsing. Het betreft het gebied dat ligt binnen de volgende straten. De genoemde straten maken deel uit van het gebied:

 • Monarchvlinderlaan (Amaliapark als grens)
 • Parkzichtlaan
 • Vleutensebaan
 • Jan Wolkerssingel

Kinderen buiten dit gebied worden op de wachtlijst geplaatst. Kinderen uit het voedingsgebied gaan altijd voor; ook als zij later worden aangemeld.

Aannamebeleid
Behalve het voedingsgebied hanteren wij de volgende voorwaarden voor inschrijving van uw kind op De Oase:

 • Wij schrijven maximaal 84 leerlingen in voor een leerjaar; de lijst van vooraanmeldingen bevat dus ook maximaal 84 leerlingen.
 • Als dit aantal is bereikt, plaatsen wij maximaal 25 kinderen op de wachtlijst.
 • Broertjes en zusjes worden altijd geplaatst.
 • Zodra er een plaats vrij komt, kunnen wij een kind van de wachtlijst plaatsen. Kinderen worden geplaatst op volgorde van datum van (voor)aanmelding. Echter, kinderen uit het gebied van de school gaan altijd voor.

Zodra uw kind 4 jaar is geworden en uw kind niet geplaatst kan worden, wordt uw kind van de wachtlijst verwijderd. U krijgt daarover bericht per email. Mocht u in latere jaren alsnog uw kind op De Oase willen plaatsen, dan behoort uw kind tot de

 • categorie “zij – instromers” zoals beschreven bij “plaatsing van een kind van 5 jaar en ouder”.

Beschikbare plaatsen schooljaar 2017-2018

Er is grote belangstelling voor onze school. Daar zijn wij heel blij mee. Helaas is een gevolg hiervan, dat we veel kinderen niet kunnen plaatsen of dat klassen al vol zitten.

Wij hebben in dit schooljaar in geen enkele groep nog plaats voor nieuwe leerlingen. Alleen in geval van verhuizing van kinderen die bij ons op school zitten, kan er incidenteel een plekje vrij komen. Deze plaatsen houden wij beschikbaar voor kinderen die verhuizen of kort geleden verhuisd zijn naar ons deelgebied. Zie verder “plaatsing van een kind van 5 jaar of ouder”.

Voor de onderstaande geboortejaren geldt:

 • Uw kind is geboren in 2017: nog volop plaats (vooraanmelding).
 • Uw kind is geboren in 2016: Vol. Er is een wachtlijst.
 • Uw kind is geboren in 2015: vol. Ook de wachtlijst is vol. U zult uw kind op een andere school moeten inschrijven.
 • Uw kind is geboren in 2014: vol. Ook de wachtlijst is vol. U zult uw kind op een andere school moeten inschrijven.
 • Uw kind is geboren in 2013: vol. Ook de wachtlijst is vol. Er is geen plaats meer op De Oase.

De plaatsing van een kind van 5 jaar en ouder

Verhuizing
Er zijn schoolgaande kinderen die vanwege een verhuizing bij ons op school worden aangemeld. Hier boven hebt u kunnen lezen of er plaatsen beschikbaar zijn. Wanneer u contact opneemt met de school zullen wij u direct kunnen vertellen of en wat de plaatsingsmogelijkheden zijn.
De mogelijkheid van plaatsing wordt aan de hand van de volgende punten bepaald:

 • Groepsgrootte van maximaal 28 kinderen
 • Zorgbehoefte van de leerling en samenstelling van de groep. Er kan niet zonder meer tot plaatsing worden overgegaan, wanneer:
  • de leerling op een of meer vakgebieden een leerachterstand heeft van 10 DLE of meer (vergelijkbaar met een leerachterstand van 1 jaar of meer);
  • er sprake is van gedragsproblematiek;
  • het kind een LGF-indicatie heeft;
  • in de groep de draagkracht van de uitvoering van de leerlingenzorg is bereikt. Dit geldt voor zowel leren als gedrag.

In alle gevallen is de directeur van de school gemandateerd om namens het schoolbestuur een besluit tot plaatsing of afwijzing te nemen. Ouders worden telefonisch en schriftelijk over het besluit geïnformeerd binnen uiterlijk 6 weken na het eerste contact tussen school en ouders.

Veranderen van school in Leidsche Rijn (zij – instromers)

Soms willen ouders om uiteenlopende redenen van school veranderen. Voor deze kinderen gelden alle voorgaande bepalingen. Bovendien geldt:

 • kinderen die verhuisd zijn, gaan voor kinderen die van school wisselen; ook wanneer zij eerder aangemeld waren;
 • kinderen kunnen alleen direct na de zomervakantie van school wisselen.

 

Informatieochtenden 2017-2018

Woensdag 3 oktober 2018

Maandag 12 november 2018

Woensdag 12 december 2018

Donderdag 17 januari 2019

Donderdag 7 februari 2019

Vrijdag 15 maart 2019

Maandag 8 april 2019

Donderdag 16 mei 2019

Maandag 24 juni 2019

Alle bijeenkomsten beginnen om 09.00uur