Team

Directie

Bas van der Zanden

Bas van der Zanden

Directeur

e-mail

Bouwcoördinatoren

Hanna Wolters

Hanna Wolters

Bouwcoördinator groep 5 t/m 8, leerkracht groep 6 en taalspecialist

e-mail

Renske Clercx- van Vliet

Renske Clercx- van Vliet

Bouwcoördinator groep 1 t/m 4 en leerkracht groep 1/2

e-mail

Ondersteunend

Daniëlle Betman

Daniëlle Betman

Administratie

e-mail

Bryan Burgerhout

Bryan Burgerhout

Beweegwijs

 

Vakleerkrachten

Saskia Spanjersberg

Saskia Spanjersberg

Beeldende Vorming

e-mail

Kes Klaver

Kes Klaver

Bewegingsonderwijs

e-mail

Onderwijsassistenten

Aynur Bozkurt

Aynur Bozkurt

Onderwijsassistent groep 1-2 en 4

e-mail

Shirley den Hartog

Shirley den Hartog

Onderwijsassistent groep 5-6

e-mail

Jeske Boere

Jeske Boere

Onderwijsassistent groep 1-2

e-mail

Sophie Westerink

Onderwijsassistent groep 7

e-mail

Marleen Witteveen

Marleen Witteveen

Onderwijsassistent groep 3-4

e-mail

Jurriaan Vis

Jurriaan Vis

Onderwijsassistent groep 8

e-mail

Zorgteam

Miets Dusamos

Miets Dusamos

Remedial Teacher en Kurzweilspecialist

e-mail

Ilze Streppel

Ilze Streppel

Intern begeleider groep 3 t/m 8 (blauwe deelschool)

e-mail

Ingrid Keuning

Ingrid Keuning

Intern begeleider groep 1/2 en leerkracht

e-mail

Erica Wellner

Erica Wellner

Remedial teacher en specialist verrijking

e-mail

Cindy Gelhard

Cindy Gelhard

Intern begeleider groep 3 t/m 8 (groene deelschool)

e-mail

Marianne Renckens

Marianne Renckens

Projectgroep en specialist verrijking

e-mail

Marianne Scholten

Marianne Scholten

Intern begeleider groep 3 t/m 8 (paarse deelschool)

e-mail

Groep 1-2

Ria Groenewegen-Meijers

Ria Groenewegen-Meijers

Leerkracht groep 1-2

e-mail

Renske Clercx- van Vliet

Renske Clercx- van Vliet

Bouwcoördinator groep 1 t/m 4 en leerkracht groep 1-2

e-mail

Judith van Bemmel

Judith van Bemmel

Leerkracht groep 1-2

e-mail

Esther Hendriksen

Esther Hendriksen

Leerkracht groep 1-2 en gedragsspecialist

e-mail

Marlies Noordeloos

Marlies Noordeloos

Leerkracht groep 1-2

e-mail

Miranda van der Haar

Miranda van der Haar

Leerkracht groep 1-2

e-mail

Alice Lanfermeijer

Alice Lanfermeijer

Leerkracht groep 1-2

e-mail

Kim van Nuenen

Kim van Nuenen

Leerkracht groep 1-2

e-mail

Elina Andric

Elina Andric

Leerkracht groep 1-2

e-mail

Peggy Plooij

Peggy Plooij

Leerkracht groep 1-2

e-mail

Groep 3

Saskia Penris

Saskia Penris

Leerkracht groep 3

e-mail

Bianca van Rooijen

Bianca van Rooijen

Leerkracht groep 3 en taalspecialist

e-mail

Ria Groenewegen-Meijers

Ria Groenewegen-Meijers

Leerkracht groep 3

e-mail

Roxanna van Tergouw

Roxanna van Tergouw

Leerkracht groep 3

e-mail

Groep 4

Loes van Hoogstraten

Loes van Hoogstraten

Leerkracht groep 4, ICO en vertrouwenspersoon

e-mail

Pauliene Bosma

Pauliene Bosma

Leerkracht groep 4

e-mail

Dorine Juch

Dorine Juch

Leerkracht groep 4 - met zwangerschapsverlof

e-mail

Renate Wolda

Renate Wolda

Leerkracht groep 4

e-mail

Cheyenne van Riet

Cheyenne van Riet

Leerkracht groep 4

e-mail

Groep 5

Chitra Ramrattansing

Chitra Ramrattansing

Leerkracht groep 5 en ICT-coördinator

e-mail

Bonny van der Linden

Bonny van der Linden

Leerkracht groep 5, ICO en vertrouwenspersoon

e-mail

Maaike Brouwer

Maaike Brouwer

Leerkracht groep 5 en Kurzweilspecialist

e-mail

Evelien van der Zanden

Evelien van der Zanden

Leerkracht groep 5 en gedragsspecialist

e-mail

Groep 6

Thirza van Iperen

Thirza van Iperen

Leerkracht groep 6

e-mail

Sanne de Ruiter

Sanne de Ruiter

Leerkracht groep 6

e-mail

Justa van Kol

Justa van Kol

Leerkracht groep 6

e-mail

Karenlise Weeda

Karenlise Weeda

Leerkracht groep 6

e-mail

Groep 7

Susan van Brenk

Susan van Brenk

Leerkracht groep 7

e-mail

Inge Schaap

Inge Schaap

Leerkracht groep 7

e-mail

Martijn van Geelen

Martijn van Geelen

Leerkracht groep 7 en taalspecialist

e-mail

Groep 8

Jose Jansen

Jose Jansen

Leerkracht groep 8

e-mail

Mark Meijers

Mark Meijers

Leerkracht groep 8 en rekenspecialist

e-mail

Els Rus

Els Rus

Leerkracht groep 8

e-mail

Anouk Louwes

Anouk Louwes

Leerkracht groep 8

e-mail

Overig personeel

Evianne Streng

Evianne Streng

Leerkracht en rekenspecialist - met zwangerschapsverlof

e-mail