Zorg

kring
Algemeen

Wij besteden veel aandacht aan de niveauverschillen tussen leerlingen. Vanaf groep 1 wordt het zelfstandig werken, plannen en kiezen gestimuleerd. Zelf oplossingen zoeken voor problemen is daarbij een belangrijk aspect. Gedurende deze momenten van zelfstandig werken verzorgt de leerkracht extra begeleiding van leerlingen in de groep. In de kleutergroepen krijgen leerlingen extra instructie in de “kleine kring”; in de hogere groepen krijgen leerlingen verlengde of extra instructie aan de instructietafel.

Naast de landelijk genormeerde toetsen (CITO) die twee keer per jaar worden afgenomen, krijgen de leerlingen bij verschillende vakgebieden ook methode gebonden toetsen.

Analyseren van toets-gegevens is een belangrijk onderdeel van opbrengstgericht werken. Wij maken gebruik van deze analyses om ons onderwijs en de leerlingenzorg zo efficiënt mogelijk te maken. Na toets-perioden vinden daarom op verschillende wijze overleg binnen het team plaats.

In de groepsbespreking bespreekt de Intern Begeleider de resultaten en het welbevinden van de groep. Hierbij worden de Cito toetsen, de methodetoetsen en observaties van de leerkracht gebruikt. De gestelde doelen worden vergeleken met de behaalde resultaten.

Op grond van de groepsbespreking staan IB en leerkracht stil bij de resultaten en het welbevinden van individuele leerlingen. Voor leerlingen die extra zorg of juist meer uitdaging nodig hebben, wordt binnen de groepsplannen ruimte gemaakt voor een individuele aanpak.

Dyslexie

dyslexie

Wij werken op De Oase gewerkt volgens het landelijk Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Wanneer een leerling binnen de groep een half jaar verlengde instructie en 20 weken leesbegeleiding buiten de groep heeft gehad zonder voldoende resultaat kan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van dyslexie.
De leerlingen met leesproblemen worden zorgvuldig in hun ontwikkeling en begeleiding gevolgd. Samen met de ouders kan worden besloten of en wanneer een leerling in aanmerking komt voor doorverwijzing voor onderzoek. Dit onderzoek wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekering.

Verrijking-projectgroep

Als leerlingen erg gemakkelijk leren en meer uitdaging nodig hebben, kunnen we spreken van (hoog)begaafdheid of ontwikkelingsvoorsprong (bij kleuters). Onder andere met behulp van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) signaleren wij (samen met ouders) leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Op de Oase hebben wij een projectgroep. Deze groep is voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong waarbij het extra aanbod in de klas niet toereikend is. Voordat een leerling in de projectgroep instroomt is er eerst op diverse manieren verrijking geboden in de groep.

opbouw-werk-in-de-klas

Wij bieden de projectgroep leerlingen een uitdagende vorm van onderwijs, helpen hen minder ontwikkelde vaardigheden te vergroten en brengen hen met ontwikkelingsgelijken in contact. We richten ons vooral op het topdown leren; het ‘leren leren, leren denken en leren voor het leven’. Dit doen wij door het werken met individuele leerdoelen en portfolio’s en wij maken gebruik van de Pittige plus torens.

pittigeplustorens

Deze torens bevatten uitdagende en verrijkende materialen speciaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.
De leerlingen kiezen zelf een project uit waar ze aan gaan werken. Dit project is passend bij de leerdoelen die zij hebben opgesteld. Ze werken zelfstandig en soms in een klein groepje. Iedere opdracht verloopt deels via een vast stramien, waarbij er verschil is in moeilijkheidsgraad.

Onderzoeken Internet, interview, woordweb, boeken e.d.
Ontwerpen Van tekening tot maquette
Plannen Wekelijks wordt er besproken wat er gedaan wordt en wanneer iets af moet zijn
Testen In de testfase wordt het ontwerp getest (soms door andere leerlingen)
Uitvoeren Het ontwerp wordt uitgevoerd
Presenteren Iedere presentatie moet op een andere manier (uit het hoofd, een filmpje, een powerpoint, Prezi etc.

De Pittige Plus Torens bevat drie soorten Peper Projecten. Ze zijn verschillend van opzet en bieden verschillende niveaus van uitdaging.

  • De Rode Pepers zijn open opdrachten. De leerling doorloopt hier een stappenplan waarvan de uitkomst niet vooraf vaststaat en geeft aan iedere stap zelf inhoud.
  • De Gele Pepers hebben een half-open karakter.
    Dit zijn losse uitdagende verrijkingsactiviteiten voor de leerlingen die graag iets opener werken dan de Groene Pepers, maar die (nog) niet toe zijn aan het hele open karakter van de Rode Pepers.
    Leerlingen die met de Rode Pepers werken gebruiken de Gele Pepers (Toolboxen en Hulpmapjes) bij het uitwerken van hun Rode Peperprojecten.
  • De Groene Pepers zijn gesloten opdrachten.
    De uitkomst van iedere stap staat van tevoren min of meer vast.

Binnen iedere kleur zijn er nog vier verschillende niveaus.

Ook bij het werken in de projectgroep hanteren wij een opbouw.

opbouw-werk-projectgroep