PCOU - Bestuur

De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCOU) te Utrecht is het bevoegd gezag van De Oasepcou

De Oase hoort als basisschool bij de Stichting PCOU (Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht).

Deze Stichting heeft in de regio Utrecht 28 scholen onder haar hoede voor basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs met in totaal ruim 7000 leerlingen en een kleine duizend medewerkers. Een College van Bestuur, bestaande uit twee personen, vormt het bevoegd gezag van de scholen. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De PCOU wordt ondersteund door het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU). Onze school heeft veel te maken met de PCOU en het Bureau Christelijk Onderwijs. De PCOU stelt onze begroting, met daarin de uitgaven voor personeel, huisvesting en methoden, vast.

Kwaliteit, continuïteit en betrokkenheid

PCOU wil de toonaangevende organisatie zijn voor het verzorgen van primair onderwijs in de stad en regio Utrecht. Dit doet zij midden in de samenleving staand en handelend vanuit een christelijke inspiratie. Hierbij staan de leerlingen en het onderwijs centraal en zijn identiteit, kwaliteit, continuïteit en betrokkenheid kernbegrippen.

Respect, zorgzaamheid en tolerantie vanuit een christelijke inspiratie

PCOU wil onderwijs verzorgen vanuit een christelijke inspiratie.

Dit betekent dat de scholen:

  • streven naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid en tolerantie in een multiculturele samenleving;
  • als hoogste doel zien de optimale ontplooiing van elke leerling als geheel mens tot het niveau van zijn/haar potenties van hoofd, hart en handen, met een goede balans tussen individuele ontplooiing en sociale verantwoordelijkheid;
  • er naar streven dat elke leerling voor wie de school verantwoordelijkheid heeft genomen een optimale start krijgt in het vervolgonderwijs of in de maatschappij.

Het leren van elke leerling

PCOU ziet elke school op zich en PCOU in haar geheel als een lerende organisatie, gericht op de ontwikkeling van haar leerlingen én haar medewerkers. Om haar doelstellingen te verwezenlijken, hanteert ze de volgende uitgangspunten voor haar scholen, uitgedrukt in kernwoorden en -zinnen:

  • het hart van onze onderwijsvisie is: het leren van elke leerling, het gaat om zijn of haar ontwikkeling.
    Die ontwikkeling is ondenkbaar zonder een vergelijkbare ontwikkeling van de medewerkers:
  • geen lerende leerling zonder lerende docent;
  • zo’n proces vergt een (mede door ICT) uitdagende leeromgeving met open vensters naar de maatschappij;
  • voorwaarde daarbij is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie waarbinnen elke persoon gekend, herkend en erkend wordt en zich veilig voelt.

Dit wordt bevorderd door positieve verwachtingen ten aanzien van elkaar te hebben.De school zorgt voor een duidelijke verantwoording aan en communicatie met de ouders. Dit alles wordt ondersteund met een systeem van kwaliteitszorg dat helder en inzichtelijk is voor medewerkers, ouders en leerlingen.

Voor meer informatie en achtergronden: www.pcou.nl